מושגים בסיסיים בנדל"ן

השקעה- העברה של סכום כסף או הון במטרה לייצר רווחים (מוחשיים או לא) ולהגדיל את ההון.

הון- מונח המציין את מכלול הנכסים העומדים לרשותו של אדם או גוף.

נכס- רכוש ;קניין המשמש את בעליו ליצירת מוצר או הכנסה; ערך.

רווח- מתאר תוצאה חיובית של השקעה, התחשיב הינו ההפרש בין ההוצאות להכנסות בהשקעה.

רווח עתידי (על הנייר)- הוא הרווח המשוער בגין נכס שאנו עדיין מחזיקים בו, הנובע מתחשיב של ערכו התיאורטי של הנכס המוחזק על ידנו בניכוי ההוצאה הנובעת מרכישתו.

רווח בפועל (נטו)- הוא הרווח הנובע ממימוש הנכס,לאחר ניכוי כל הוצאות העסקה והמיסוי. שכן רק אז ניתן לדעת בוודאות מלאה מהו ערכו האמיתי של הנכס.

רווח ריאלי הוא רווח המגלם את תוספות המדד (אינפלציה) במשק על ההשקעה וההוצאות הנלוות, בכדי לדעת את ערכו האמיתי של הרווח הכספי לאורך זמן.

אינפלציה- תהליך של עלייה כלכלית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או שוק מסוים וירידה מתמשכת בערכו של המטבע וכוח הקנייה שלו.

מדד המחירים לצרכן- מדד אשר מחשב את ערכם של סל מוצרים ושירותים ממוצעים במשק ומטרתו למדוד את תנודתיות המחירים.

תשואה- היחס בין שווי הנכס להכנסה בנקודות זמן שונות, מוצגת באחוזים.

תשואה פירותית (מניבה)- הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון: דמי שכירות ,דיבידנד או ריבית.

תשואה הונית- הכנסה המתקבלת בדמות עליית ערכה של ההשקעה,לדוג: עליית מחירי נכסים בשכונה, יעלו את שווי ההשקעה/ הנכס לעומת מחיר הקנייה.

תשואה מניבה – היחס בין ההון שהושקע לסכום החודשי שנקבל מהנכס. זאת אומרת כמה נקבל חזרה באחוזים מסך ההון שהשקענו.

תשואה על הון- היחס בין התשואה המתקבלת להון הקיים ומוקצה להשקעה. זאת אומרת כמה הרווחנו באחוזים מההון העצמי שהעמדנו לטובת ההשקעה.

הון עצמי- בנדל”ן מתייחס להון האישי המוקצה להשקעה בנכס ושאינו מתקבל מהגוף אשר מממן את העסקה.

ביקוש- אומדן כמותי לדרישתם של צרכנים בשוק לצרוך מוצר – סחורה או שירות, בנדל”ן כמות המבקשים לקנות דירות או נכסים מסחריים.

היצע- מושג המבטא אומדן לכמותם של מוצרים – סחורות או שירותים שמיוצרים ומועמדים למכירה בשוק.

סחירות- מידת המהירות בה ניתן לממש נכס.

השקעת ערך- אסטרטגיית השקעות אשר דוגלת בקניה של נכסים המתומחרים מתחת לערכם האמיתי בכדי ליצור מרווח ביטחון בין שווי השוק העתידי של הנכס למחיר הקניה.

מחיר שוק- מחיר שיקבע בשוק החופשי בין מוכר מרצון לקונה מרצון ,במכירה בתום לב המשקפת את ערכו הריאלי של המוצר.

מחיר עלות- סכום התשלומים ששולמו כדי לייצר לפרסם ולשווק מוצר. בנדל”ן מחיר עלות מתייחס לסך העלויות של היזם הכוללות את מחיר הקרקע בנוסף לעלויות הבנייה והשיווק של הנכסים.

לקוח קצה- לקוח הקצה הוא האדם שמשתמש בפועל במוצר, ללא קשר האם הוא זה שקנה אותו, לדג’: אבא קונה לבנו ובת זוגו דירה, הזוג הוא לקוח הקצה מכוון שהוא משתמש בדירה.

רווח יזמי- רווח המתקבל בייזום פרויקט נדל”ני ומתייחס להפרש בין עלויות הפרויקט למחיר השוק בהם ימכרו הדירות.

מחיר שוק עתידי- הערכה לשווי של נכס לאחר תקופה ו/או השבחה.

השבחה- עליית השווי הכספי של נכס בעקבות שינוי שחל במצבו או סביבתו.

ערך מוסף- הוספת ערך ייחודי אשר מבדיל את הנכס / מוצר / שירות משאר השוק ומעלה את ערכו.

היתכנות כלכלית- בדיקה אשר מטרתה לבחון רווחיות של פרויקט וכדאיות טרם הביצוע והרכישה

פוטנציאל רווח- בחינת הסבירות והגובה של הרווח הכלכלי הצפוי.

ניהול סיכונים- תהליך בו מזהים סיכונים, מעריכים את משמעות התרחשותם ונערכים להתמודד איתם.

גידור סיכונים- פעולות והכנות שמטרתם למנוע או לעצור סיכונים אפשריים לפני ובמהלך ביצוע פרויקט.

נדל”ן להשקעה- קניית נכס משיקולים עסקיים לשם עשיית רווח ולא לשימוש אישי.

השקעה סולידית בנדלן- מתייחס לרכישה בעסקאות בסיכון נמוך בהם הוודאות מרבית ולרוב הנכסים בנוים ומניבים אך מאופיינת בתשואה נמוכה בהתאם.

בטחונות- ערובה לרכישה או לשמירת כספים וערכם בביצוע עסקה, בטוחה היא רכוש מוחשי או זכות המשועבדים או מועברים לטובת הקונה ומשמשים ערובה לביצוע העסקה.

הכנסה פסיבית – הכנסה הנובעת מתזרים מזומנים המתקבל על בסיס קבוע, הדורשת מינימום מאמץ על ידי המקבל עבור תחזוקו.

נדל”ן מניב- נכסים שמפיקים הכנסה קבועה ומידיית ,מניבים תשואה פירותית (מניבה).

נדל”ן מסחרי- נכסים המשמשים להכנסה עסקית ומתופעלים כעסק, כגון: משרדים, מרכזי קניות, חנויות, בתי מלון, שטחי לוגיסטיקה ועוד ..

קרן נדל”ן- קרן להשקעות במקרקעין, מכונה ריט, היא גוף פיננסי שתכליתו השקעה בנאמנות בנדל”ן עבור משקיעי הקרן.

תשקיף- הוא מסמך המשמש להצעה של נירות ערך לציבור, והוא מכיל את המידע הנחוץ לציבור כדי להחליט האם לרכוש את נירות הערך המוצעים.

התחדשות עירונית- שם כללי לתהליך בו אזור עירוני מדורדר ברמה כלשהי, מבחינה פיזית, חברתית או אחרת, משתקם וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית פעילה.

פיל לבן- כינוי לנכס או לפרויקט אשר ההשקעה בו ואחזקתו בידי הבעלים עולה על הרווח שהוא מפריש, על-כן הופך הוא למעמסה על בעליו ויש להיפטר ממנוּ.

Top